Privacyreglement

Werken bij Careyn hecht veel waarde aan uw privacy en gaat uiterst zorgvuldig om met persoonlijke gegevens van cliënten, medewerkers en bezoekers van de website. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens houden wij ons in alle gevallen aan de eisen die wet- en regelgeving op het gebied van persoonsgegevens stellen, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In dit Privacy Statement informeren wij u over de bescherming van uw gegevens. Hierin leest u hoe wij uw gegevens verwerken, voor welke doeleinden en wat uw rechten zijn. 

Wat is een verwerking van persoonsgegevens? 

Persoonsgegevens zijn gegevens aan de hand waarvan een persoon kan worden geïdentificeerd. Hiermee bedoelen we informatie die direct over iemand gaat, dan wel naar deze persoon is te herleiden. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om naam, adres, woonplaats en telefoonnummer. 

Verwerken is een heel ruim begrip. Het omvat alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan, van verzamelen tot en met vernietigen. 

Werken bij Careyn verwerkt alle persoonsgegevens die sollicitanten aanleveren ten behoeve van hun sollicitatie. 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens? 

Werken bij Careyn is een onderdeel van de Careyn groep (hierna te noemen: “Careyn”). Careyn is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke. Dit houdt in dat Careyn beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. 

Careyn is verantwoordelijk voor een behoorlijke en zorgvuldige wijze van verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. 

Werken bij Careyn is verantwoordelijk voor werving en selectie van nieuw personeel. 

Waarom worden uw persoonsgegevens verwerkt? 

Op basis van de grondslagen genoemd in de AGV heeft Werken bij Careyn uw persoonsgegevens nodig voor een goede dienst- en zorgverlening. Is geen grondslag aanwezig dan vraagt Werken bij Careyn uw expliciete toestemming. U heeft altijd de mogelijkheid om uw gegeven toestemming weer in te trekken. 

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard? 

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. 

De gegevens van sollicitanten bewaren wij gedurende een periode van twee jaar na afloop van de sollicitatieprocedure.

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens? 

Uw persoonsgegevens zijn bij ons in goede handen. 

Werken bij Careyn heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, misbruik of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens. Deze maatregelen zijn in overeenstemming met de voor de zorgsector geldende beveiligingsnormen, zoals vastgelegd in de NEN7510/12/13. 

Om uw privacy maximaal te beschermen beperken we zo veel mogelijk het intern gebruik van de persoonsgegevens. Alleen medewerkers, die op basis van hun functie de gegevens moeten verwerken, komen hiermee in aanraking. Wij regelen dit door deze medewerkers bevoegdheid te verlenen (autorisatie) in de toegang tot geautomatiseerde systemen. 

Met wie delen wij uw persoonsgegevens? 

Verplichte doorgifte 

Uitsluitend indien dit bijdraagt aan een goede zorgverlening worden gegevens verstrekt aan andere hulpverleners. Deze uitwisseling vindt plaats via beveiligde verbindingen. 

In bijzondere situaties kan Werken bij Careyn ook verplicht worden om uw gegevens te verstrekken aan andere instanties; bijvoorbeeld aan de kantonrechter in verband met een justitieel onderzoek. 

Inzage door leveranciers van software/computerprogramma’s 

Voor haar bedrijfsvoering maakt Werken bij Careyn gebruik van computerprogramma’s. De leveranciers ondersteunen en onderhouden deze programma’s, waardoor de persoonsgegevens ook toegankelijk zijn voor medewerkers van de leveranciers. Werken bij Careyn sluit dan een verwerkersovereenkomst af met deze leveranciers. Leveranciers verplichten zich middels deze overeenkomst om op een even zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om te gaan als Werken bij Careyn zelf. 

Overige doorgifte 

Werken bij Careyn deelt gegevens alleen met derden wanneer dat noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering of indien hieraan een verplichting ten grondslag ligt. Verstrekking van gegevens aan andere externe partijen door Werken bij Careyn is alleen toegestaan nadat u hiervoor expliciete toestemming hebt gegeven. Deze toestemming kan op ieder moment door u worden ingetrokken. 

Welke rechten kunt u uitoefenen? 

De AVG biedt u verschillende rechten om controle te houden over de persoonsgegevens die Careyn over u verzamelt en gebruikt. 

Wij lichten ze hieronder toe: 

 • Recht op inzage: 
  U mag Werken bij Careyn vragen of deze persoonsgegevens van u heeft vastgelegd en zo ja, welke. Hiermee kunt u controleren of uw gegevens juist en volledig zijn. U hoeft bij het indienen van een dergelijk verzoek geen rede op te geven. Als u van dit recht gebruik wenst te maken kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Werken bij Careyn behandelt uw verzoek binnen een redelijke termijn. 
 • Recht op wijzigen of aanvullen van uw persoonsgegevens: 
  U mag Werken bij Careyn vragen om uw persoonsgegevens te verbeteren of aan te vullen als blijkt dat uw persoonsgegevens niet juist of incompleet zijn. Als u van dit recht gebruik wenst te maken kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aanvullen. 
 • Recht op beperking van de verwerking: 
  U mag Werken bij Careyn vragen om het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken wanneer u van mening bent dat de gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn. Als u van dit recht gebruik wenst te maken kunt u een aanvullend verzoek doen om de verwerking van uw gegevens te beperken. 
 • Recht op verwijderen van uw persoonsgegevens: 
  U mag Werken bij Careyn verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen door middel van een beroep op uw recht op ‘vergetelheid’. Wij zullen dit verzoek in principe honoreren, tenzij uw gegevens bewaard moeten blijven vanwege wettelijke verplichtingen. 
 • Recht op dataportabiliteit (gegevensoverdracht): 
  U heeft het recht Werken bij Careyn te vragen om uw persoonsgegevens te ontvangen in een vorm waardoor u deze bijvoorbeeld gemakkelijk door kunt geven aan een andere leverancier van dezelfde soort dienst. Ook kunt u ons vragen om gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere organisatie. 
 • Recht van bezwaar: 
  U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens indien er sprake is van direct marketing of een specifieke situatie. Tenzij wij een dwingende gerechtvaardigde grond hebben voor de verwerking, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken op basis van deze rechtsgrond wanneer u bezwaar maakt. 
 • Recht om toestemming in te trekken: 
  U heeft het recht om ten allen tijde verleende toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken. 

Indien u gebruik wilt maken van uw privacy-rechten kunt u een schriftelijk verzoek sturen aan: 

privacy@careyn.nl 

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht? 

Voor al uw vragen en/ of klachten kunt u direct contact opnemen met de privacy officer of functionaris gegevensbescherming van Stichting Careyn: 

Privacy Officer  
E-mail: privacy@careyn.nl

Functionaris gegevensbescherming 
E-mail: fg@careyn.nl

Wilt u zich nader verdiepen in de regels die gelden voor het omgaan met persoonsgegevens in de zorg, dan kunt u de website van Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of de toepasselijke wetgeving raadplegen. 

Als u niet tevreden bent met de manier waarop we uw bezwaar oppakken heeft u de mogelijkheid om bij ons een klacht indienen. U kunt daarvoor gebruik maken van de Klachtenprocedure van Careyn (https://www.careyn.nl/contact-met-careyn/klachtenformulier/). U kunt daarnaast altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Download het privacyreglement.